Protokoll årsmöte 2011-02-12

Mötespunkter

 1. Mötets öppnande

  Ordförande Håkan Algotsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 2. Val av mötesordförande

  Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Håkan Algotsson.

 3. Val av mötessekreterare

  Till sekreterare för mötet valdes Susanne Alexandersson.

 4. Val av protokolljusterare

  Till att justera dagens protokoll valdes Sven Persson och Tony Emilsson.

 5. Godkännande av kallelse

  Kallelse till årsmötet har skett genom klubbens hemsida och det godkändes.

 6. Godkännande av dagordning

  Föreslagen dagordning godkändes.

 7. Årsberättelse

  Årsberättelsen för 2010 lästes upp av sekreteraren och lades efter godkännande till handlingarna.

 8. Revisionsberättelse

  Revisionsberättelsen för 2010 föredrogs av revisorerna och lades efter godkännande till handlingarna.

 9. Ansvarsfrihet för styrelsen

  Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 10. Val av ordförande och styrelse

  Till ordförande för 1 år omvaldes Håkan Algotsson.
  Till styrelseledamöter för två år omvaldes Jonas Persson och John Fridolfsson; Ulla Olsson, Percy Olausson och Susanne Alexandersson har kvarstående ett år.
  Till suppleanter omvaldes Jarl Sturesson och Lena Svensson.

 11. Val av revisorer

  Till revisorer omvaldes Inga-Britt Höglind och Eva Olausson. Det beslutades att det alltid ska väljas en suppleant och till suppleant nyvaldes Anders Svensson.

 12. Val av kommittéer

  • Aktivitetskommitté: Christina Ekström-Karlsson (sammankallande), Marianne Henriksson, Mai-Britt Petersson, Maritha Emilsson, Eva Larsson, Anders Svensson och Tommy Arvidsson, omval.
  • Fastighetsansvarig: Roland Sandholm, omval.
  • Materialansvarig: Percy Olausson, omval.
  • Kart- och markkommitté: Roland Sandholm (sammankallande), Jonas Person och Lars Johansson, omval.
  • Redaktionskommitté: Emma Olsson och Magnus Lager, nyval.
  • Naturpasset: Anna Henriksson (sammankallande) och Göran Henriksson, omval.
  • Tränings-, skid- och uttagningskommitté: Jonas Persson (sammankallande), Göran Henriksson, Stig Karlsson och Daniel Emilsson, omval. Adjungerande skidor: Tony Emilsson och Jarl Sturesson, omval.
  • Resultat- och märkesansvarig (tidigare Tävlingsansvarig): Beslut fattades om ny uppdragsformulering. Harriet Karlsson, omval, samt omval av Ulla Olsson och Lena Persson som assisterar Harriet i uppgiften.
  • Rekryterings-, ungdoms- och utbildningskommitté: Jonas Persson (sammankallande), Ulla Olsson, John Fridolfsson, Stig Karlsson, Tobias Wigertsson, Emma Olsson, Maria Johansson, Sara Emilsson, Elise Hjelm och Lena Svensson, alla omval.
  • Valberedning: Magnus Lager (sammankallande), Anders Svensson och Tommy Olsson, omval.
 13. Årsavgift

  Styrelsen föreslår en årsavgift på 300 kr för alla medlemmar, samt 800 kr för familjekort. Familjekort gäller för föräldrar och barn upp till 20 år. Stödmedlemsavgift på 150 kr införs på prov under ett år. Stödmedlem får inte tävla i huvudklass. Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.

 14. Tävlingsavgift

  Styrelsen föreslår följande oförändrade tävlingsavgifter. Upp t.o.m. 20 år ingen avgift, övriga betalar sin egen avgift. Efteranmälan och ej giltiga återbud betalar var och en. Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.

 15. Bilersättning

  Styrelsen föreslår oförändrad reseersättning 3 kr/mil och ungdom. Till ungdomsarrangemang utbetalas 12 kr/mil. Ingen maxgräns för ungdomsarrangemang. Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag.

 16. Aktiviteter

  Styrelsens förslag till verksamhetsplan enligt bilaga. Årsmötet godkänner planen.

 17. Övriga frågor

  1. Klubbstugekommittén, som har i uppdrag att utreda möjligheten för en om- och tillbyggnad, redogjorde kortfattat för sitt arbete.
 18. Avslutning

  Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade. Årsfesten fortsatte med middag, prisutdelningar och avtackningar.

 • Roland Sandholm
  mötessekreterare
 • Håkan Algotsson
  mötesordförande
Justeras
 • Sven Persson
 • Tony Emilsson