Protokoll styrelsemöte 2010-02-16

Närvarande

 • Håkan Algotsson
 • Percy Olausson
 • Ulla Olsson
 • Jonas Persson
 • Lena Svensson
 • Susanne Alexandersson

Mötespunkter

 1. Mötets öppnande

  Ordförande Håkan hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

 2. Styrelsens konstituering

  Ordförande Håkan Algotsson valdes av årsmötet, posterna som vice ordförande, kassör och sekreterare fördelades enligt nedan:

  • Vice ordförande Percy Olausson
  • Kassör Ulla Olsson
  • Sekreterare Susanne Alexandersson
 3. Föregående protokoll

  Föregående mötes protokoll genomgicks och godkändes.

 4. Årsmötet, uppdrag mm.
  1. Stödmedlemskap

   Man beslöt att föreslå stödmedlemskap på prov under ett år, med en avgift på 150 kr.

   Inskränkning är att stödmedlemmar inte får tävla i huvudklass.

   Förslaget kommer att presenteras på nästa årsmöte eller på extrainkallat möte.

  2. Anmälda ungdomar som sedan inte deltagit

   De tillfällen då anmälda ungdomar inte deltagit i tävlingen är ytterst få och har berott på faktorer utom ungdomarnas kontroll, såsom väderlek. Många av de nya ungdomarna löper öppna banor, vilket minimerar problematiken.

   Styrelsen fastslår att detta inte utgör något problem.

  3. Valberedning

   Lorentz Svensson, Marianne Henriksson, Karl-Gunnar Henriksson och Erik Svensson föreslogs. Jonas kontaktar Erik Svensson och Håkan kontaktar övriga.

 5. Inkomna brev och skrivelser

  Inbjudan till grundtränarutbildning. Inbjudan förgruppsledare. Broschyr Trafiksäkerhet vid O-ringen, erbjudande om hjälp att utforma trafiksäkerhetspolicy. Styrelsen anser inte att den behövs. Broschyren “Skattjakten” om aktiviteter för de lite yngre lämnades till Percy för att användas i Kultur- och fritidsskolan. Formellt besked om att erhållet LOK-stöd för hösten 2009 uppgick till 4 649 kr. Detta redan bokfört av kassör. Försäljningserbjudande rörande overaller lämnades utan åtgärd.

 6. Rapport ordförandekonferensen

  Håkan berättade om ordförandekonferensen. Mikaela Mikaelsson höll föredrag om jämställdhet och tog upp exempel på hur pojkar och flickor bemöts olika från det de är små. Det är viktigt att man tänker på jämställdhet ute i föreningarna.

  Tävlingsregler togs upp främst den nya regeln att “hängning” blir förbjuden.

 7. Eventor

  Jonas rapporterar att arbetet med Eventor går bra. Björn får klartecken att tillåta öppen anmälan till vår tävling via Eventor

 8. Bidrag Brandstodsbolaget

  Klubben fick avslag på sin ansökan om bidrag till datorutrustning. Det beslutades att andra bidrag ska sökas. Håkan får i uppdrag att hitta lämpliga bidrag att söka.

 9. Tävling 2010

  Genomgång av de olika ansvarsområdena och vilka personer som har knutits till respektive område.

  Håkan kommer att bjuda in markägare i angränsande områden till Tuthult under tävlingen för att få dem mer positivt inställda till att upplåta ängar till parkering mm vid framtida tävlingar – närmast med tanke på DM.

  Klart är att SportIdent kommer att användas på Knatteknatet.

  Information ska spridas till samtliga medlemmar om hur viktigt det är att alla hjälps åt med provlöpningar inför tävlingen. Det kommer att bli hektiskt att få allt klart så fort snön smälter!

 10. Klubbstugan

  Diskussion kring ritningarna som visades på årsmötet. En stuga i Sunelycke finns till salu och det bestämdes att man skulle titta även på det alternativet. Håkan kontaktar säljaren samt klubbstugekommittén.

 11. Övriga frågor

  Anslag på allmänna anslagstavlor och trottoarpratare ska komplettera informationen som delas ut i skolorna i hopp om att öka deltagarantalet till nybörjarkursen.

 12. Nästa möte

  Kommer att hållas 7 april kl. 18.30 i klubbstugan. Lena ordnar fika.

  Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

  Tack Håkan för gott fika.

 • Susanne Alexandersson
  Sekr.
 • Håkan Algotsson
  Ordf.