Protokoll årsmöte 2010-02-06

Mötespunkter

 1. Mötets öppnande
  Ordförande Håkan Algotsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Val av mötesordförande
  Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Håkan Algotsson.
 3. Val av mötessekreterare
  Till sekreterare för mötet valdes Roland Sandholm.
 4. Val av protokolljusterare
  Till att justera dagens protokoll valdes Anders Svensson och Maria Johansson.
 5. Godkännande av dagordning
  Föreslagen dagordning godkändes.
 6. Årsberättelse
  Årsberättelsen för 2009 lästes upp av sekreteraren och lades efter godkännande till handlingarna.
 7. Revisionsberättelse
  Revisionsberättelsen för 2009 föredrogs av revisorerna och lades efter godkännande till handlingarna.
 8. Ansvarsfrihet för styrelsen
  Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 9. Val av ordförande och styrelse
  Till ordförande för 1 år omvaldes Håkan Algotsson.
  Till styrelseledamöter för två år omvaldes Ulla Olsson och Percy Olausson samt nyvaldes
  Susanne Alexandersson. Till ersättare omvaldes Jarl Sturesson och nyvaldes Lena Svensson.
 10. Val av revisorer
  Till revisorer omvaldes Inga-Britt Höglind och Eva Olausson.
  Till ersättare omvaldes Kerstin Olsson.
 11. Val av kommittéer
  • Aktivitetskommitté: Kristina Karlsson-Ekström (sammankallande) Marianne Henriksson, MaiBritt Petersson, Maritha Emilsson alla omval, samt nyval av Eva Larsson, Anders Svensson och Tommy Arvidsson.
  • Fastighetsansvarig: Roland Sandholm, nyval.
  • Materialansvarig: Percy Olausson, nyval.
  • Kart- och markkommitté: Roland Sandholm (sammankallande), Lars Johansson och Jonas Persson, omval.
  • Redaktionskommitté: Sven Persson och Allan Höglind, omval.
  • Naturpasset: Anna Henriksson (sammankallande), Göran Henriksson, Kerstin Olsson och Sven Persson, alla omval.
  • Tränings- skid- och uttagningskommitté: Jonas Persson (sammankallande), Stig Karlsson, Göran Henriksson och Daniel Emilsson. Adjungerande skidor: Tony Emilsson och Jarl Sturesson, alla omval.
  • Tävlingsansvarig: Harriet Karlsson omval, samt omval av Emma Olsson och Lena Persson som assisterar Harriet i uppgiften.
  • Ungdoms- och utbildningskommitté: Jonas Persson (sammankallande), Ulla Olsson, John Fridolfsson, Stig Karlsson, Anders Svensson, Emma Olsson, Sara Emilsson, Maria Johansson, Tobias Wigertsson och Elise Hjälm, alla omval.
  • Valberedning: Magnus Lager (sammankallande), omval. Då årsmötet inte kan finna ytterligare medlemmar av valberedning, får styrelsen i uppdrag att utse två stycken.
 12. Årsavgift
  Styrelsen föreslår en årsavgift på 300 kr för alla medlemmar oavsett ålder, samt familjekort 800 kr. Familjekort gäller för föräldrar och barn upp t o m 20 år. Årsmötet beslutar enligt styrelsen förslag. Ett införande av en avgiftsnivå för stödmedlemmar diskuterades. Styrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med detta.
 13. Tävlingsavgifter
  Styrelsen föreslår följande oförändrade tävlingsavgifter. Upp till t o m 20 år ingen avgift, övriga betalar sin egen tävlingsavgift. Efteranmälan och ej giltiga återbud betalar var och en. Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag. Vidare får styrelsen i uppdrag att göra en översyn av regler för återbud.
 14. Bilersättning
  Styrelsen föreslår en oförändrad reseersättning 3 kr/ mil och ungdom. Till ungdomsarrangemang utbetalas 12 kr/ mil. Ingen maxgräns för ungdom. Årsmötet beslutar enligt styrelsen förslag.
 15. Verksamhetsplan för 2009
  Styrelsens förslag enligt bilaga. Årsmötet godkände planen.
 16. Övriga frågor
  1. Klubbstugekommittén som har i uppdrag att utreda möjligheten för en om- och tillbyggnad gjorde en kortfattad redogörelse för sitt arbete.
 17. Avslutning
  Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade. Årsfesten fortsatte med prisutdelning, underhållning av ungdomar, avtackningar och middag samt en tillbakablick på de gångna 25 åren.
 • Roland Sandholm
  mötessekreterare
 • Håkan Algotsson
  mötesordförande
justeras
 • Anders Svensson
 • Maria Johansson