Protokoll styrelsemöte 2009-06-22

Närvarande

 • Håkan Algotsson
 • Jonas Persson
 • Percy Olausson
 • Ulla Olsson
 • Roland Sandholm

Mötespunkter

 1. Mötets öppnande
  Ordf. Håkan hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
 2. Föregående mötes protokoll
  Protokollet upplästes och godkändes.
 3. Inkomna brev och skrivelser
  Inbjudan till Bornholm höst open., samt div. andra inbjudningar.
 4. Kassaställning
  Kassören rapporterat en god likviditet.
 5. Tävling våren 2010
  Till huvudfunktionärer utsågs Tävlingsl. Håkan Algotsson, bitr. tävlingsl. Ulla Olsson och banläggning Jonas Persson. Tävlingsplats preliminärt i Tuthult.
 6. Utvärderingar av arrangemang
  U-5dagars som klubben arrangerade på Torsås Södra med tävlingscentrum i Sunelycke avlöpte mycket bra. Deltagarantalet i Stanley Cup:s träningstävlingar har under året ökat, medan deltagarantalet i Föreningskavlen har minskat.
 7. Tjoget
  Klubben deltar med ett lag som till stor del består av ungdomar.
 8. O-ringen i Eksjö
  Från klubben är 22 löpare anmälda.
 9. Sommarträff vid stugan
  Ulla får i uppdrag att kontrollera med aktivitetskommittén om den tar ansvar för en träff under veckorna 28-29.
 10. Andra sommaraktiviteter
  Jonas meddelar att fam. Svensson välkomnar till Ölandsläger 1-2 augusti. Jonas kontrollerar möjligheten till en OL-resa i slutet av augusti.
 11. Övriga frågor
  1. En skrivelse till Smålands OF.s styrelse angående nästa års tävlingsprogram har tagits fram av Jonas, styrelsen diskuterade innehållet och beslutade att ställa sig bakom densamma.
  2. Tävlingskläder har efterfrågats av ungdomar. Ulla och Jonas jobbar vidare med frågan.
  3. Träningskontroller behöver inköpas. Glasfiberstolpar, fästplattor till si-enheter, stiftklämmor och mini skärmar. Kostnad ca 3000 kr. Styrelsen beslutar enligt förslag.
  4. Ulla redovisade från möte med Sv. Idrott i Kalmar angående möjligheter till bidragsansökningar.
 12. Nästa möte
  Styrelsen beslutade att nästa möte blir den 24 augusti kl: 18:30 i klubbstugan.
 13. Avslutning
  Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
  Tack Ulla för gott fika!
 • Roland Sandholm
  Sekr.
 • Håkan Algotsson
  Ordf.