Protokoll styrelsemöte 2009-05-13

Närvarande

 • Håkan Algotsson
 • Percy Olausson
 • Jonas Persson
 • Ulla Olsson
 • John Fridolfsson
 • Stefan Karlsson
 • Roland Sandholm
 • Göran Henriksson (punkten 6)

Mötespunkter

 1. Mötets öppnande
  Ordf. Håkan hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
 2. Föregående mötes protokoll
  Protokollet upplästes och godkändes.
 3. Inkomna brev och skrivelser
  Inbjudan till SmOF:s Västerviks läger 25-28 juni. I dagsläget osäkert om några ungdomar är intresserade. SmOF efterfrågar statistik på skolbesök under 2008. Håkan får i uppdrag att besvara frågorna. Inbjudan från Smålands Idrotten till projektkväll i Kalmar med bland annat frågor omkring bidragsansökningar. Ulla och John representerar klubben.
 4. Kassaställning
  God likviditet.
 5. Avstämning årets tävling
  En mycket lyckad och väl genomförd tävling är det genomgående intrycket från alla tävlande. Tävlingen gav också ett gott ekonomiskt netto.
 6. Ungdomens 5 dagars
  Etapp 4 arrangeras av klubben tisdag 26 maj kl:18:00. Tävlingsledare Göran Henriksson. Banläggning Emma Olsson och Tobias Vigertsson. Data Daniel Emilsson. Tävlingscentrum i Sunelycke på kartan Torsås Södra.
 7. Klubbtävlingar
  Enligt program från distrikten.
 8. Övriga kommande aktiviteter
  Våryra i Torsås 22 maj klubben deltar med någon aktivitet. Aktivitetskommittén ansvarar. Läger för äldre ungdomar i Orions klubbstuga och deras kartor. Läger för yngre ungdomar i vår egen stuga med eget kartmaterial. Sommarkväll vid stugan. Aktivitetskom.
 9. Tävlingsprogram 2010 och 2011
  Styrelsen beslutar att ansöka om nationell tävling våren 2010 men avstår att ansöka preliminärt för 2011. Ansvariga funktionärer ej slutgiltigt utsedda.
 10. Övriga frågor
  1. Jonas föreslår att klubben inköper 5 st SportIdent kontrollenheter samt en SI Master + fästplattor för dessa. Kostnad ca 7500 kr. Styrelsen beslutar enligt förslag och Roland beställer varorna.
  2. Styrelsen konstaterar att vid kartutskrifter på Jonas färgskrivare måste avgiften höjas till 3 kr st för utskrifter för klubben. Vidare beslutades att avgiften till externa kartanvändare blir avgiften 5 kr st.
  3. Översyn av nycklar behöver göras då aktiva klubbmedlemmar saknar nyckel till klubbstuga. Håkan får i uppdrag att undersöka möjligheten att få nycklar återlämnade från passiva medlemmar.
 11. Nästa möte
  Måndag 22 juni kl 18:30 i klubbstugan. Ulla lovar fixa fika.
 12. Avslutning
  Ordf. tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Tack Jonas för gott fika.
 • Roland Sandholm
  Sekr.
 • Håkan Algotsson
  Ordf.