Protokoll styrelsemöte 2009-04-14

Närvarande

 • Håkan Algotsson
 • Percy Olausson
 • Ulla Olsson
 • John Fridolfsson
 • Roland Sandholm
 • Aktivitetskommitténs sammankallande Rosita Karlsson (punkten 5)

Mötespunkter

 1. Mötets öppnande
  Ordf. Håkan hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
 2. Föregående mötes protokoll
  Protokollet upplästes och godkändes.
 3. Inkomna brev och skrivelser
  Inbjudan från Kalmar OK till närtävling. Erbjudande om kartpåtryck, styrelsen besluta att avstå erbjudandet. Diverse andra försäljningserbjudanden som vi avstår ifrån. Svenska Orienteringsförbundet har tagit fram en DVD-film om orientering vilken har tillsänts oss.
 4. Kassaställning
  Styrelsen konstaterar att vi har en tillräcklig likviditet.
 5. Överläggning med aktivitetskom.
  Rosita Karlsson som är sammankallande i kommittén redogjorde för planerade kassaaktiviteter. En utökning av antalet Bingo promenader har gett ett bra resultat. Ett förslag att annonsera i Torsås Posten om skogsplanteringsuppdrag och röjningar diskuterades. Den 22-23 maj arrangerar handlarna Våryra i Torsås, klubben kan tänkas delta med Bingo-promenad. Även deltagande i Loppmarknad i Kalmar Folkets park diskuterades.
 6. Avstämning årets tävling
  Genomgång av ansvariga för olika områden. Jonas påpekar att vi behöver låna en startklocka som reserv. Roland får i uppdrag att låna från en grannklubb samtidigt med kontrollenheter.
 7. Hemsida
  Styrelsen konstaterar att nuvarande hemsida fungerar mycket bra och att det inte finns anledning att byta till Idrott Online.
 8. Kommande aktiviteter
  Kultur och Idrottsskola med ett tretiotal deltagare, Percy ansvarar. Nybörjarkurs för barn och vuxna 18- 19/4 samt 21/4. Stanley Cup träningstävlingar 17/5 Percy ans. 21/5 Magnus ans. 24/5 Roland ans. 7/6 event. Stig ans. Ungdomsläger Orion 13-14/6. Vår etapp av Ungdomens 5-dagars 26/5 med Göran Henriksson som ansvarig.
 9. Övriga frågor
  1. Jonas meddelar att kartan Torsås södra är klar för tryckning och föreslår att den trycks i 500 ex. på Åkessons tryckeri. Styrelsen beslutar enligt förslag. Vidare redovisas kostnader för revideringar på Gullabo kartan samt en del slutkostnader för utformning av Torsås södra från Kjell Svensson totalt 9300 kr.
 10. Nästa möte
  beslutades till 13 maj 18:30 i klubbstugan. Jonas lovar fixa fika.
 11. Avslutning
  Ordf. tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Tack Håkan för gott fika.
 • Roland Sandholm
  Sekr.
 • Håkan Algotsson
  Ordf.